Vragen rond levenseinde

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

Een schriftelijk euthanasieverzoek levert regelmatig vragen op. Om u daarbij te helpen, hebben de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek opgesteld. De handreiking geeft inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden rond het opstellen en gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek.

Met de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek willen de ministers een einde maken aan de maatschappelijke onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij onder andere dementie. De handreiking is opgesteld door een ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, waarvan ook de KNMG deel uitmaakte.

Euthanasieverzoek geen kluisdocument

In een schriftelijk euthanasieverzoek schrijft u op onder welke omstandigheden u euthanasie zou willen. Dat is belangrijk als u zo ernstig ziek zou worden dat u zelf niet meer in staat bent om uw euthanasieverzoek met de arts te bespreken.

Een schriftelijk euthanasieverzoek vervangt dan een mondeling verzoek om euthanasie. Maar het is geen kluisdocument: u wordt aangeraden om een gesprek over de laatste levensfase en de rol van een schriftelijk euthanasieverzoek tijdig met uw huisarts te bespreken. Dit geeft de beste kans op een open en eerlijk gesprek over wensen, verwachtingen over en weer en het aangeven van eventuele professionele grenzen en daarnaast voorkomt het misverstanden.

Geen garantie, wel belangrijk

Er kunnen redenen zijn waarom wij als uw huisartsen een euthanasieverzoek niet kunnen inwilligen ondanks zo’n schriftelijk verzoek. Zo kunnen wij, als niet duidelijk is of u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, de wettelijke toetsingscriteria voor euthanasie niet goed toetsen.

Ook zullen wij geen euthanasie uitvoeren als u als patiënt in woorden en gedrag duidelijk maakt dat u geen euthanasie (meer) wilt. Is een patiënt zo dementerend dat hij zijn wil niet goed kenbaar kan maken, dan zal de wilsverklaring vooral een richtsnoer zijn om levensverlengende behandelingen te staken of niet te starten.

Een schriftelijk euthanasieverzoek is dus geen garantie voor euthanasie, maar wel een belangrijk document. Want het geeft de naasten en ons als uw huisarts houvast en richting bij de keuze voor de zorgverlening als u als patiënt hier zelf niet meer over kan communiceren.

Mocht euthanasie niet kunnen gebeuren, dan mogen wij als uw huisarts uit het schriftelijke euthanasieverzoek wel afleiden dat u in ieder geval in de beschreven omstandigheden geen levensverlengende behandelingen meer wil.

Meer informatie over dit belangrijke onderwerp vindt u via www.thuisarts.nl/levenseinde of www.nvve.nl